Ads through displays (displayshare.nl)

Target: € 700

Total Gulden received after block validation:
Ġ 69,108 (show transactions)

Status: Completed

[NL] Campagne informatie:

Al sinds februari 2018 werken we vanuit de Guldencommunity op een prettige manier samen met het bedrijf Displayshare.nl. Dit bedrijf verzorgt op grote digitale schermen in meerdere regio's in het land instore promotion, ideaal voor name-branding.

De te presenteren slides beheren we zelf en we kunnen deze zelf aanpassen en per dag en per scherm aan en uit zetten. Dit is een goede en kostenefficiënte manier om naamsbekendheid te krijgen bij een heel breed en gevarieerd publiek.
Om Displayshare te helpen groeien willen we als Gulden Community helpen bij de investering in een aantal nieuw te plaatsen schermen en het zoeken naar nieuwe locaties om schermen te plaatsen.
Als tegenprestatie krijgen we een aantrekkelijk reclamebudget dat vrij te besteden is over alle beschikbare schermen.

Deze marketingactie is daarom een combinatie van crowdfunding en crowdfinding!

  • Crowdfunding: Investering voor het plaatsen van 10 nieuwe schermen. Hiervoor hebben we een bedrag nodig van €2800,-
  • Crowdfinding: Het vinden van tenminste 10 ondernemers die zo’n scherm in hun zaak willen plaatsen.

Nieuwe locaties:
Vooral bij het vinden van nieuwe locaties hebben we actieve hulp nodig van mensen uit de Guldencommunity. Om het voor de ondernemers zelf en adverteerders in de regio aantrekkelijk te maken is het belangrijk voldoende schermen in de omgeving te hebben.

Nieuwe locaties hebben daarom zin als ze:
- in de buurt van bestaande schermen zijn (zie kaart) óf
- in een hele nieuwe regio tegelijkertijd voldoende nieuwe locaties aangedragen worden (Hiervoor zijn minimaal 10 a 12 schermen gewenst.)

Heel in het kort de voorwaarden voor ondernemers die een scherm willen plaatsen in hun onderneming:

- Eenmalige bijdrage van €79,- voor de dedicated minicomputer en het op locatie werkend installeren.
- 3 slides op het scherm in de eigen onderneming (Openingstijden, aanbiedingen etc.)
- Gratis adverteren op 3 andere locaties in de regio (twv 24,- per maand) en als het eigen scherm populair is dan zelfs op meer andere schermen want 30% komt terug bij de locatiehouder als advertentietegoed met dus een minimum van 3 andere schermen.

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen in Slack of via Gulden024_at_xs4all.nl of kijken op displayshare.nl

Om Gulden te doneren: selecteer het tabje "Make Donation" in het menu hier boven.

Let op: Onze target is pas behaald als we niet alleen ons fundingtarget hebben gehaald maar tevens ons findingtarget.[EN] Campaign information:

Since February 2018 we have been working from the Guldencommunity in a pleasant way with the company Displayshare.nl. This company provides in-store promotion on large digital screens in multiple regions of the country, ideal for name branding.

We manage the slides to be presented ourselves and we can adjust them ourselves and turn them on and off per day and per screen. This is a good and cost effective way to gain brand awareness with a very wide and varied audience.

To help Displayshare grow, we as the Gulden Community want to help with the investment in a number of new screens to be installed and the search for new locations to place screens.
In return we get an attractive advertising budget that is free to spend on all available screens.

This marketing action is therefore a combination of crowdfunding and crowd-finding!

  • Crowdfunding: Investment for the installation of 10 new screens. For this we need an amount of €2800,-.
  • Crowdfinding: Finding at least 10 entrepreneurs who want to place such a screen in their business.

New locations:
Especially in finding new locations, we need the active help of people from the Guldencommunity. In order to make it attractive to the entrepreneurs themselves and to advertisers in the region, it is important to have sufficient screens in the area.

New locations therefore make sense when:
- they are in the proximity of existing screens (see map), or
- sufficient new locations are proposed in a whole new region at the same time (for this purpose at least 10 to 12 screens are desirable).

Very briefly the conditions for entrepreneurs who want to place a screen in their company:
- One-time contribution of €79 for the dedicated minicomputer and on-site installation.
- 3 slides on the screen in the company (opening hours, offers, etc.)
- Free advertising with 1 slide at 3 other locations in the region (worth 24,- per month).

For more information, please contact me in Slack or via Gulden024_at_xs4all.nl or check out displayshare.nl yourself.

To Donate Gulden: select the "Make Donation" tab in the menu above.

Please note: Our target will only be achieved if we have not only achieved our funding target but also our finding target.

Note

This campaign has been partly completed. The money received has been used for several displays.